Odbierz 20% zwrotu

po przesłaniu formularza zweryfikujemy zgodność numeru paragonu oraz to, czy nie został już raz użyty przy tej akcji.

Promocja obowiązuje od 23.09-31.12.2019 r.

Uzupełnij Imię

Uzupełnij Nazwisko

Uzupełnij Adres zamieszkania

Uzupełnij Nr konta bankowego

Uzupełnij E-mail

Wgraj Paragon

Proszę wyrazić zgodę

Proszę wyrazić zgodę

 1. Administratorem moich danych osobowych są Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305, Warszawa), wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000060390, o kapitale zakładowym w wysokości 190 485,00 zł, NIP: 113-23-30-835, REGON 013276500, https://www.urgopolfalodz.pl/
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000), Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).
 3. Moje dane będą przetwarzane:
  • w celu związanym z organizacją i przeprowadzeniem promocji „20% zwrotu za zakupy” (podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody),
  • w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed moimi ewentualnymi roszczeniami (podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Prawnie uzasadnionym interesem jest w tym przypadku obrona przed ewentualnymi skargami lub zarzutami),
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w promocji „20% zwrotu za zakupy”.
 5. Jestem świadomy/a, że mam możliwość dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz usunięcia, do przenoszenia danych, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem. Mam prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Rozumiem także, że przysługuje mi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym to interesem może być obrona przed moimi ewentualnymi roszczeniami.
 6. Moje dane będą przetwarzane:
  • gdy to zgoda użytkownika jest podstawą przetwarzania: do momentu odwołania zgody, a potem przez czas przedawnienia potencjalnych roszczeń;
  • gdy przetwarzanie odbywa się w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami użytkowników: przez czas wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Moje dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Nie będzie stosowany wobec nich mechanizm automatycznego podejmowania decyzji w tym profilowania.
 8. Odbiorcami moich danych osobowych mogą być:
  • koordynatorzy akcji promocyjnej;
  • dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT;
  • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, badania jakości obsługi, usługi prawne, analityczne, marketingowe;
  • operatorzy pocztowi i kurierzy;
  • operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności;
  • organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 9. W celu uzyskania dodatkowych informacji lub realizacji wyżej wymienionych praw mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym w Laboratoria Polfa Łódź sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem adresu e-mail iod@pl.urgo.com